BBZ Regeling

BBZ-Regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen)

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) is een regeling die wordt uitgevoerd door de gemeente waar u woonachtig bent. Vanuit deze regeling kan aan ondernemers niet alleen een maandelijkse uitkering verstrekt worden, maar ook een lening als bedrijfskapitaal. 

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Levensonderhoud:

Indien u (als ondernemer) tijdelijk te weinig opdrachten heeft en bijvoorbeeld de huur niet kunt betalen en onvoldoende geld heeft om boodschappen te doen, dan kan de gemeente u een maandelijkse uitkering geven als de problemen van tijdelijke aard zijn. Uw bedrijf dient na de hulpverlening weer levensvatbaar te zijn. 

De levensvatbaarheid van uw bedrijf bepaalt de hulpverlening.

Indien achteraf blijkt dat u echter toch voldoende inkomsten had, dan kan het voorkomen dat u een gedeelte van deze uitkering moet terugbetalen. 

Bedrijfskapitaal:

Indien u schulden heeft bij diverse schuldeisers of u moet investeren en de bank ondersteunt u niet, dan kunt u ook bij uw gemeente een aanvraag indienen voor een bedrijfskapitaal. Dit is dan een lening waar rente over betaald moet worden. Met deze lening kunnen bijvoorbeeld uw schulden gesaneerd worden, zodat u uw onderneming schuldenvrij kunt voortzetten. Ook hier is het kernwoord levensvatbaarheid. Na de hulpverlening moet u weer op eigen benen kunnen staan. 

Oudere zelfstandige:

Het betreft zelfstandigen tussen de 55 en 65 jaar die minimaal tien jaar een eigen bedrijf hebben. De levensvatbaarheid van het bedrijf is wellicht niet meer aanwezig. De gemeente kan dan naast een uitkering voor levensonderhoud – zodat men de maandelijkse lasten kan betalen – tevens eenmalig een bedrag ter beschikking stellen. Indien men schulden heeft, kan met dit bedrag wellicht een schuldsanering worden gerealiseerd. 

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar uw gemeente. Uiteraard zijn wij ook beschikbaar om uw vragen te beantwoorden.

Indien wenselijk of noodzakelijk kunnen wij u gedurende het hele traject begeleiden. Vanaf het indienen van de aanvraag, de advisering bij de gemeentelijke instantie, de budgetbegeleiding en het realiseren van de schuldsanering.