Schuldhulp

Expertise

Tigru schuldhulp voor ondernemers is dé expert op het gebied van schuldhulpverlening voor ondernemers en ex-ondernemers. Dit vanuit de overtuiging dat burgers die ondernemer zijn ook geholpen moeten worden met hun schulden. Sinds onze oprichting zijn we continu bezig met het vernieuwen, aanpassen, uitbreiden en verbeteren van onze dienstverlening.Onze missie is het taboe op financieel falen te doorbreken en ondernemers vakkundig en respectvol bij te staan en een financieel duurzaam toekomstperspectief te realiseren.Door onze inzet kan meer dan 75% van de ondernemers een doorstart maken. Wij zorgen ervoor dat de ondernemer kan blijven voorzien in eigen inkomen en voorkomen hiermee dat een beroep gedaan wordt op gemeentelijke -of overheidsvoorzieningen.Is een onderneming niet levensvatbaar, dan zorgen wij voor een duurzame oplossing van de schulden met als uitgangspunt dat de ex- ondernemer door middel van loondienstverband blijft voorzien in eigen inkomen.Tigru werkt onafhankelijk en streeft daarbij naar het hoogst haalbare resultaat voor alle betrokken partijen. Hierdoor werken crediteuren en ketenpartners, zoals maatschappelijk werk, efficiënt met ons samen en dit vergroot de kans op een duurzame oplossing van de schulden. Door onze jarenlange ervaring zijn wij goed bekend zijn met de sociale kaart. Wij kunnen hierdoor:

 •  Snel schakelen en actie ondernemen in urgente gevallen
 •  Zeer korte doorlooptijden hanteren
 •  Kennis uit diverse arrondissementen van rechtbanken toepassen
 •  Landelijk en regionaal (politiek) netwerk op peil houden

De (juridische) complexiteit van schuldhulpverlening voor ondernemers is voor veel gemeenten en ondernemers één van de belangrijkste redenen om Tigru schuldhulp voor ondernemers  in te schakelen. Onze ervaring met de werkwijze van crediteuren en rechtbanken en onze kennis van wet- en regelgeving, maken dat wij net die extra stap kunnen zetten. Iedere ondernemer vraagt om maatwerk en wij beschikken over de juiste expertise om samen met de ondernemer de passende oplossing te realiseren.

Specifieke kennis en ervaring:

 •  Gedegen kennis van het insolventierecht
 •  Veel ervaring en deskundigheid bij rechtbankzittingen (dwangakkoorden, moratoria e.d.)
 •  Specifieke kennis van ondernemersrechtelijke aspecten, waaronder:
  •  Bankkredieten met zekerheidsstellingen, zoals pand en hypotheek
  •  Leverancierskrediet met eigendomsvoorbehoud
  •  Vorderingen van de belastingdienst (ambtshalve aanslagen)
  •  Achterstallige premievorderingen van de bedrijfsvereniging
  •  Problemen met de boekhouding (schulden aan de boekhouder)
  •  Afwikkeling van leasecontracten
  •  Problemen met de beëindiging van het huurcontract van de bedrijfsruimte
  •  Het vinden van financiering voor de schuldregeling
  •  Jaarrekeningen lezen
  •  Vennootschappelijke problemen
 •  Holdingstructuren en BV’s
 •  Velerlei beslag- en executieproblemen
 •  Faillissementsaanvragen
 •  Betwiste vorderingen
 •  Borgstellingen en regresvorderingen
 •  Vaststellingsovereenkomsten bij uittreding uit een vof of bij echtscheiding/alimentatie
 •  Afwikkelen van fiscale aspecten sanering, waaronder de uit de sanering voortvloeiende aanslag ex 29 lid 2 Wet op de Omzetbelasting

Daarnaast biedt Tigru:

 •  Een gedegen financiële en structurele analyse van de situatie
 •  Meelezen met het BBZ rapport om de haalbaarheid t.a.v. een sanering te toetsen
 •  Goede kennis van de sociale kaart en inkomensvoorzieningen
 •  Een volwaardige gesprekspartner voor de ondernemer
 •  Maatwerk; het probleem van de ondernemer en de oplossing daarvan staat centraal
 •  De mogelijkheid voor een zeer gereduceerd tarief een boekhouder in te schakelen om de boekhoudkundige stukken op orde te brengen
 •  De ondernemer rust door het creëren van een adempauze
 •  Onpartijdige bemiddeling in het belang van alle partijen, zowel schuldenaar, schuldeiser als derden
 •  Perspectief en motivatie voor de schuldenaar